Onze standpunten

Burger Initiatief, het redelijke alternatief

BURGER INITIATIEF

Verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2022–2026

De vijf kenmerken van Burger Initiatief

Motivatie en bezieling

Burger Initiatief is in 2006 opgericht door betrokken en gemotiveerde bewoners die zich met hart en ziel  hebben ingezet voor het behoud van de Markthal. Met dezelfde kracht en interesse zetten we ons dagelijks in om het wonen en werken in onze gemeente nu en in de toekomst goed te houden.

Vanuit onze waardes zoeken we samenwerking en verbinding: met de inwoners, met de andere partijen, met de regio en dat alles met oog voor de gemeenschap als geheel.

Oog en oor voor elke inwoner

Elke burger telt mee, ongeacht leeftijd, achtergrond, religie, levenskeuzes en  gezondheid. Wij willen dat werkelijk iedereen in Barneveld mee kan en mag doen.

Niet iedereen vindt het zo gemakkelijk om mee te praten of om een stem te laten horen.

Burger Initiatief doet graag een stapje extra om juist de stem te laten horen van de vele stille,

bescheiden, verlegen, rustige, terughoudende en soms geïntimideerde mensen.

Transparantie in handelen en in communicatie

Een democratie werkt goed als er sprake is van een  open en heldere communicatie tussen het gemeentehuis en de burgers, op elk niveau. Van beide kanten.

Burger Initiatief is duidelijk en zegt waar het voor staat, zonder verborgen agenda. Wij volgen onze eigen lijn, op een redelijke en respectvolle manier laten wij onze eigen mening horen en zien.

Boeien en binden

Wij zijn de toegankelijke en verbindende lokale partij tussen burger en gemeente. Wij willen met elkaar gaan voor het beste voor Barneveld, zonder druk en regels van landelijke partijen. Burger Initiatief is echt lokaal, voor u en jou speciaal.

Creatief en constructief

De maatschappij is complex. Dat vraagt om goed afgewogen beslissingen, rekening houdend met alle partijen. Daarbij wil Burger Initiatief dat ook minderheden gehoord worden.

Wij kijken graag op een creatieve manier naar de opdrachten die wij op onze weg vinden en zoeken naar oplossingen. Wij gaan dan ook altijd met plezier het constructieve overleg met andere belanghebbenden aan.

Vanuit deze vijf kerneigenschappen gaan we de verkiezingen in. Veel is goed in onze gemeente, maar wij zetten de puntjes op de i, waarbij het altijd zal gaan om onze inwoners, nooit om prestige.

Burger Initiatief, het redelijke alternatief.

in woord en daad

 

Speerpunten voor de komende jaren:

Het instellen van een kinderburgemeester.

Iedereen moet mee kunnen doen en heel veel besluiten die we nu nemen als gemeenteraad, zijn besluiten voor de toekomst. Maar kinderen, de volwassenen van straks, doen nog niet mee. Wij zien met de aanstelling van een kinderburgemeester een mooie kans om ook de jonge jeugd bij de politiek te betrekken. Dat zal heus niet ineens gaan, maar het is een leuke manier om een eerste stap te zetten.

Die jongere jeugd wil ook graag dingen nu. Die zijn dan te bespreken, want wij willen ook naar die wensen luisteren en als het mogelijk is die vervullen.

In Voorthuizen zijn bij het dorpsplan scholen gevraagd om ideeën in te leveren, dat gaf inspirerende voorbeelden. In Barneveld kwamen naar de Ideeënmarkt twee jongens die graag een skatebaantje dichtbij wilden.

Door het aanstellen van een kinderburgemeester wordt een eerste stap gezet om veel meer ideeën en wensen van de jeugd op te halen. En dat is iets dat wij belangrijk vinden en erg graag willen realiseren.

Werken met beloningen om vraagstukken op te lossen in het kader van ‘leuke inspirerende dingen doen voor de inwoners’

In de afgelopen jaren zijn er bloemenzaadjes uitgedeeld door de gemeente, na onze motie daarover, om de bijenstand te verbeteren. Een actie die duidelijk met enthousiasme werd ontvangen. Helaas kon deze door covid de afgelopen twee jaar geen doorgang vinden, maar zijn de zaadjes wel degelijk uitgedeeld en wel op scholen.

Een beloning kan helpen om mensen bewust te maken.

Op het gebied van verkeersveiligheid zien wij daarin ook mogelijkheden. Met een spaarpaal op een plek waar altijd te hard gereden wordt, bv bij de spoorwegovergang aan de Lunterseweg, sparen automobilisten die zich wel aan de snelheid houden, voor een goed doel. Elke keer als een automobilist zich aan de snelheid houdt, stort de gemeente een bedragje voor een goed doel. Dat kan in een afgebakende periode.

Een duidelijkere positie van Regio Foodvalley in de gehele gemeente

Al 8 jaar vraagt Burger Initiatief om een duidelijke websitepagina op onze gemeentesite over de Regio Foodvalley en wat deze betekent voor onze gemeente. Ondanks herhaaldelijke toezeggingen is die pagina er nog steeds niet. De regio is voor een inwoners een vaag begrip en ook al iets om wat angstig voor te zijn, want hoe zit het daar met de macht? Is dat wel allemaal democratisch wat daar gebeurt en wat hebben we er eigenlijk aan.

Burger Initiatief is overtuigd van de meerwaarde van Regio Foodvalley. Barneveld is geen eiland en als we zaken willen bereiken, dan staan we tegenover de overheid (landelijk en provinciaal) stukken sterker als we het als regio doen. Bv met de lobby voor de aanpak knooppunt A1/A30.

Maar dat niet alleen: de landelijke overheid gaat steeds meer werken met regiodeals. Wij hebben er nu al een van 70 miljoen. Deze deal is gericht op het stimuleren van brede welvaart in onze regio.

Het behoud van het buitengebied en het landbouwperspectief

Bijna elke dag en minstens toch elke week buitelen berichten over de nadelen van onze landbouwsector in het nieuws over elkaar heen. De landbouw heeft het gedaan in de ogen van vele mensen waarvan je je afvraagt of die wel eens een boerderij van dichtbij hebben gezien.

Burger Initiatief wil graag het landelijke karakter van onze gemeente behouden en dat betekent dus ook iets voor ons buitengebied. Daar hoort de landbouw een plaats te hebben, die is verdiend en die willen we respecteren.

Een woord dat wij verfoeien is ‘de verstedelijkingsstrategie’. Alsof het vanzelfsprekend is dat we gaan verstedelijken. Er is een groot woningtekort en onze zorg is dat omliggende stedelijke gebieden hun begerige ogen op ons mooie groene landschap hebben laten vallen, met de gedachte dat de landbouwsector toch maar beter kan inkrimpen en dat daar dus uitstekend mensen kunnen gaan wonen.

De landbouwsector moet zeker ‘in transitie’ en is dat de afgelopen jaren en nog steeds volop geweest. In de Regiodeal zitten ook programma’s daarvoor: de circulaire landbouw.

Burger Initiatief wil vanuit de gemeente een duidelijke visie op wat wij met ons buitengebied en de landbouw willen, om vanuit die visie onze agrarische inwoners te ondersteunen.

Wonen wonen wonen wonen en nog eens wonen

Het lijkt in tegenstelling tot het voorgaande, maar ook wij kunnen niet om het woningentekort heen. Het is onvoorstelbaar welke getallen er over tafel gaan: 1 miljoen huizen landelijk, 40.000 in de regio en Barneveld zal groeien met 9000 woningen. Dat is ongeveer Garderen Stroe en Kootwijkerbroek bij elkaar. Of een iets kleiner Voorthuizen alleen. Daar krijg je toch wel de bibbers van, want waar moeten al die woningen komen.

Als gemeenteraad hebben we gezegd dat er in alle kernen wat bij moet, passend bij de schaal van die kern. En dan het liefst binnen de bebouwde kom grenzen, maar als het moet aan de randen van de kernen.

Wat Barneveld betreft kijken veel mensen naar de Rijnvallei, dat zou al heel veel oplossen. We moeten zeker stimuleren dat de Rijnvallei vertrekt uit het dorp zelf, net zoals andere fabrieken in de verschillende kernen. Maar we hebben deze plekken als gemeente niet in bezit, dus dat is wel even een lastige.

De Veluwehal is wel in ons bezit en biedt zeker mogelijkheden en dan met name voor de jeugd. Geen simpel flatgebouw, maar een speels, duurzaam appartementencomplex met kleine wooneenheden voor starters en alleengaanden.

Ook voor senioren moet meer en meer ruimte komen. Ook deze woningen vlak bij de voorzieningen, en daar zou de Rijnvallei een prachtige plek voor zijn. Dicht bij het Schaffelaarsebos, dicht bij het centrum en dichtbij het openbaar vervoer.

Het probleem is achter accuut, dus we kunnen niet wachten. De gemeente moet zo snel mogelijk bouwen stimuleren voor ouderen en voor jongeren. De tijd van vooral gezinshuizen is voorbij, de aandacht moet nu echt liggen op kleinere, levensloopbestendige huizen voor iedereen.

En met een creatieve blik kan altijd meer dan men denkt, en ook nog op een manier waar men in zijn algemeenheid blij mee zal zijn.

Duurzame ontwikkelingen

Bij ‘duurzaamheid’ hoort de ontwikkeling van Barneveld Tomorrow. Verrassend? Misschien wel. Burger Initiatief vindt  Barneveld Tomorrow een geweldig initiatief dat ook zijn bestaansrecht al volop heeft bewezen. Door jonge mensen de kans te geven terug te komen naar Barneveld en hier na of tijdens hun studie hun ideeën te ontwikkelen, waardoor ze weer verbinding krijgen met Barneveld, biedt volop kansen voor innovatie. Dat is goed voor onze economie. En onze gemeente heeft alle jeugd nodig, of ze nu praktisch of theoretisch geschoold zijn. Want een samenleving gedijt bij variatie in opleidingsniveaus.

Bij Barneveld Tomorrow, dat zeker een doorstart moet maken, zien wij graag onze ‘technische bibliotheek’ verwezenlijkt. Een plek met 3d-printers en andere apparatuur die voor velen nog steeds onbetaalbaar is, maar die wel nodig is in het ontwikkelen van vaardigheden en innovaties. En dat dus niet alleen voor de HBO-ers, maar voor elke uitvinder in onze gemeente, van elke leeftijd.

Duurzaam is ook de ontwikkeling van een elektrische railterminal. Die zorgt mede voor duurzaam vervoer, veel minder CO2 uitstoot en is in alle opzichten innovatief.

Duurzaam zit in onze bloemenzaadjesactie. In onze ideeën over verticale tuinen, geveltuintjes, biodiversiteit en natuurinclusies bouwen. Duurzaam zit vooral in de blik waarmee je naar jezelf en je omgeving kijkt en daar als een goed rentmeester mee om wilt gaan.

Lekker eten en toch gezond blijven

Burger Initiatief wil dat we aansluiten bij het Regiodeal programma ‘Gezonde voeding’. Nou is het grote probleem dat ongezonde voeding zo verleidelijk is en vaak ook goedkoper.  Het valt dus zeker niet mee om goede keuzes te maken, hoe graag je dat ook wilt.

De Covid pandemie was wel een wake-up call: mensen met overgewicht behoren tot de risicogroep. Maar niet alleen voor Covid, voor allerlei ziektes, zoals diabetes type 2.

Wij willen het maken van goede keuzes gemakkelijker maken en vinden dat de gemeente dat moet stimuleren. We denken daarbij aan parken met eetbaar groen, ruimte voor (gemeenschappelijke) moestuinen, het combineren van recreatief groen met stadslandbouw, een winkel in het dorp voor voedsel uit de korte keten (rechtstreeks van de boer) en kantines en horeca met gezond en duurzaam voedsel op de menukaart. Om dit allemaal te bereiken zou een coördinerende en stimulerende functie in leven geroepen moeten worden.

En tot slot: een raadsbreed akkoord in plaats van coalitie versus oppositie

Burger Initiatief gaat graag samen met de andere partijen voor het beste voor de gemeente Barneveld. Uiteraard zitten er altijd politieke verschillen tussen wat iedereen het beste vindt, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Ons motto is: er is meer dat ons verbindt dan dan ons scheidt. Wij zouden voor de komende periode graag zien dat we ook als politiek kijken naar wat ons verbindt en met elkaar een raadsagenda maken, waarbij er steeds verschillende meerderheden kunnen ontstaan. Eigenlijk zoals het nu ook al gaat, maar zonder de soms zo politieke profilering. Want uiteindelijk doen we het met elkaar, voor al onze inwoners.

***************************************************************************

Hieronder leest u puntsgewijs allerlei voor ons belangrijke zaken waar wij zeker ook aandacht aan zullen geven.

Zorg, welzijn & participatie

Zorg

Wie hulp nodig heeft, moet kunnen rekenen op een helpende hand. Als mensen, of hun omgeving dat niet zelf kunnen organiseren, dient de gemeente dit te (laten) organiseren
Veel meer aandacht voor de positie van mantelzorgers die oh zo kwetsbaar zijn. Wij zien graag alternatieven ter ondersteuning, van een helpende hand tot respijtzorg.
Zorg dient op maat te worden geleverd: dat vraagt om creativiteit (misschien wel tegen de regelgeving in.)
Mobiliteit voorkomt vereenzaming en uitsluiting: vervoer op maat, in alle kernen!
Langer thuis kunnen wonen vraagt om een gemeente die dat faciliteert
Mensen die door regelgeving tussen de wal en het schip (dreigen te) vallen dienen geholpen te worden (denk daarbij aan 18 plussers die tussen Jeugdwet en WO belanden en kinderen die in Barneveld verblijven maar elders ingeschreven staan.)
Mensen waar anderen zich ernstige zorgen over maken (zorgmijders) verdienen onze aandacht en goede hulp.
Een goed armoedebeleid voorkomt dat mensen buitengesloten raken/blijven
het minimabeleid is opgezet voor een doelgroep die zich moeilijk laat vinden: de gemeente dient ervoor te zorgen dat de doelgroep wordt bereikt

Welzijn

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn enorm belangrijk, ze verdienen ondersteuning onder meer door cursussen en bijeenkomsten. dat mot zo blijven!
Vernieuwende initiatieven gericht op zorg en welzijn en georganiseerd door lokale partijen, verdienen de aandacht.
Jongeren hebben onze aandacht: Voldoende activiteiten voor jongeren in de eigen kern is een must
In wijken ontstaan contacten; buurtkamers in de wijken waar behoefte is
Adequate huisvesting voor ouderenactiviteiten in de eigen kern versterkt het eigen netwerk
De Voedselbank voorziet in een belangrijke behoefte en verdient ondersteuning
Laaggeletterdheid (ook digitaal) zorgt dat mensen buitengesloten raken/worden. Wij willen ‘open’ zijn voor iedereen en moeten dit als vanzelfsprekend meenemen. De gemeente mag  het bedrijfsleven, zorg- en welzijnaanbieders en andere partijen stimuleren oog te hebben voor deze doelgroep.
Iedereen moet deel kunnen nemen aan onze samenleving, van jong tot oud.

Participatie / werk en inkomen

Participatie moet nog meer een onderdeel worden binnen het sociaal domein: werk (al dan niet betaald) en welzijn zijn van invloed op elkaar.
Ook mensen met (een grote) afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsbeperkten) moeten begeleiding krijgen
Mensen met een vluchtelingenachtergrond maken onderdeel uit van onze gemeenschap en worden indien nodig of noodzakelijk ondersteund, onder meer met werk- en taalstages.
Mensen zonder werk moeten worden geholpen aan werkervaringsplekken of stageplaatsen

Woon & leefomgeving

Wij willen graag het landelijk karakter van de gemeente behouden
Groen in de wijken is essentieel. Bewoners vinden dit belangrijk. Zij moeten worden geïnformeerd en gehoord over (onderhouds)plannen
Wij zijn voorstander van een divers aanbod van  betaalbare (levensloop bestendige) woningen voor jong en oud (ook voor hen die net boven de sociale huurgrens zitten)
Alternatieven zoals tiny houses , flexwoningen en tijdelijke woningen verdienen een plek
Vooral veel aandacht voor woningen voor jongeren en voor ouderen
Vrijkomende agrarische bebouwing moet geschikt gemaakt kunnen worden voor familiewoningen waar mensen met een beperking of dementerenden in een huiselijke sfeer en toch onder begeleiding, kunnen wonen.
Mantelzorgwoningen zouden behalve voor familie ook voor goede vrienden mogelijk moeten zijn
Geef bij vrijkomende agrarische bebouwing de mogelijkheid om de schuren om te bouwen tot kleine wooneenheden, anders dus dan een mantelzorgwoning.
Beschermd- en semi-beschermde woonvormen moeten worden gestimuleerd want iedereen verdient een plek in Barneveld
Vrachtverkeer dient in woonkernen te worden ontmoedigd
Wonen en industriële activiteiten dienen zoveel mogelijk gescheiden te zijn. Daar waar fabrieken zich bevinden binnen de dorpskernen moet gekeken worden naar alternatieven
In het buitengebied willen wij geen industriële activiteiten
Cultuur en het verenigingsleven zijn belangrijke verbindende factoren in een samenleving. In elke kern zien wij graag een mogelijkheid om samen te komen en in de grotere wijken zien wij dat zelfs graag op wijkniveau. Wij pleiten daarom voor behoud van de dorpshuizen en in de wijken voor het instellen van buurtkamers om de sociale cohesie in de wijken te vergroten.

Sport & Cultuur

in de dorpshuizen vinden vele verenigingen onderdak. Bij de diverse sportvelden vinden de sportverenigingen elkaar. Het verenigingsleven moet voor iedereen toegankelijk en dus betaalbaar blijven.
Wij moeten zuinig zijn op ons culturele erfgoed, beeldbepalende gebouwen en  gemeentelijke monumenten. Dat vraagt om creatieve oplossingen.
Het stimuleren van evenementen en verlagen legeskosten voor niet commerciele evenementen
Zorgen voor voldoende ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd
Preventie bieden door het stimuleren van sport en spel voor jong en oud
Wij ondersteunen campagnes voor een gezond leven, voor alle leeftijden
Het Pluimveemuseum,  het Schaffelaartheater verdienen onze steun binnen de financiële kaders
Wij zien het belang van verbindende initiatieven, zoals het theater op ’t Zand. Deze zorgen voor cohesie en cultuur binnen de gemeente
Wij vinden het belangrijk dat er kunst is te zien in de openbare ruimte.
Wij vinden het belangrijk dat we beschikken over een moderne, bij deze tijd passende, bibliotheek met nevenvestigingen
bij ontwikkelen van nieuwe wijken dienen we te zorgen voor sport- en spelmogelijkheden
mensen met een beperking verdienen aandacht als het gaat om de toegankelijkheid van sport en spelvoorzieningen.

Onderwijs

wij willen in Barneveld een breed onderwijsaanbod.
Wij steunen initiatieven die een bijdrage leveren aan het tegengaan van tekorten aan technisch opgeleide jonge mensen
Keuzevrijheid is een belangrijk goed, ook als het gaat om onderwijs, daarom moedigen wij initiatieven aan om voortgezet openbaar onderwijs te realiseren in Barneveld
Scholen hebben ook een functie als ontmoetingsplek voor de buurt. Initiatieven die de school een bredere functie geven hebben onze steun
Maatschappelijke stages brengen leerlingen in contact met organisaties en initiatieven die ertoe doen. Wij stimuleren (nieuwe) initiatieven op dit gebied
Barneveld bestaat uit een uitgestrekt gebied met negen dorpskernen. Scholen moeten bereikbaar zijn, daarom hebben wij extra aandacht voor kleine scholen
Naar school gaan is deelnemen aan het verkeer. Dat vraagt om veilige fietsroutes naar scholen en het ontmoedigen om het kind met de auto naar school te brengen
Drop-outs vormen een probleem voor de toekomst. De aanpak van voortijdig schoolverlaters dient vooral lokaal georganiseerd te worden.
Scholen dienen een duidelijke rol te krijgen in de strijd tegen laaggeletterdheid
Leerkrachten en scholen moeten toegerust worden om te kunnen werken met leerlingen met een vluchtelingenachtergrond
Barneveld Tomorrow verdient een doorstart en mag daarbij ondersteund worden door de gemeente en het bedrijfsleven samen

Duurzaamheid

Geen verdere industrialisering langs natuurgebieden zoals langs de Harskamperweg
De zoektocht naar alternatieve energiebronnen vraagt om een creatieve en meedenkende houding:  windenergie is een belangrijke energie bron. Daarom zijn wij voorstanders van windmolens, echter wel op een passende plaats in de gemeente. De locatievoorkeur gaat uit naar een industriële omgeving
Zonne-energie is essentieel voor de energietransitie. Er zijn nog vele daken beschikbaar voor zonnecollectoren zodat kostbare (landbouw)grond zoveel mogelijk behouden blijft.
In het buitengebied vond de afgelopen jaren een transformatie plaats van traditionele agrarische familiebedrijven die zijn overgegaan naar intensieve bedrijven. In de toekomst vinden functiewijzigingen plaats van agrarische bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat alle bewoners van deze buitengebieden een duidelijke stem krijgen in deze ontwikkelingen.

Financieel

De gemeentelijke organisatie dient meer gebruik te maken van de kennis die intern aanwezig is en niet die snel een adviesbureau inhuren.
wij zijn geen voorstander van automatische verhogingen van belastingen
wij zijn voor de afschaffing van de hondenbelasting omdat het geld niet wordt aangewend voor dit doel en het niet eerlijk is ten opzichte van andere dierenbezitters.
Investeringsruimte moet alle kernen toekomen
Beleid ontwikkelen om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen en ruimte te geven voor experimenten met burgerparticipatie
zeer voorzichtig en terughoudend zijn met grondaankopen

Bestuur

de inwoners moeten in een zeer vroeg stadium bij nieuwe plannen van de gemeente worden betrokken
het werk van de gemeente (B&W, Raad etc.) verdient meer uitleg op de gemeentepagina
teleurstelling en verwarring wordt voorkomen door gesprekken van gemeente met belanghebbenden vast te leggen en te archiveren
de openingstijden van de diverse balies houden onvoldoende rekening met werkenden. Verruiming van deze tijden buiten kantooruren is gewenst.
Plaatselijk belang groepen en wijkplatforms zijn belangrijke gesprekspartners voor ons. De gemeente dient deze groeperingen te faciliteren en te betrekken bij haar plannen

Veiligheid

Waar nodig zijn wij voorstander van het uitbreiden van het cameratoezicht, met name met mobiele camera’s
Politie en Boa’s moeten meer zichtbaar op straat aanwezig zijn, ook in de avonduren
goede inrichting van de wegen passend bij de toegestane snelheid
goede fietspaden: veilig en comfortabel
Er dient beleid te komen voor een gedegen aanpak van verwarde personen
Goede verlichting in openbare ruimtes is een must
Wij zijn voorstander van de openstelling van het politiebureau
WhatsApp groepen zijn een belangrijke schakel als het gaat om de veiligheid in onze gemeenschap. De gemeente dient actief partner te zijn van deze initiatieven
Er dient een gemeentegrens-overschrijdende aanpak te zijn bij overlast en criminaliteit
de gemeente dient helder te zijn in haar communicatie wanneer raadsleden of ambtenaren slachtoffer worden van bedreigende bejegening.
Wij zijn voorstander van een forse aanpak van de drugscriminaliteit
De horeca ‘instaptijd’ willen wij verruimen tot twee uur

Economie

Lokale bedrijven moeten een plek kunnen krijgen nabij de eigen dorpskern
Een railterminal zorgt voor een economische impuls, wij zijn daar voorstander van
Barneveld Tomorrow stimuleren en onderstutte en mede in stand houden
een ‘bibliotheek’  met industriële apparatuur zoals 3d printers waar jong en oud zich kan ontwikkelen
Groene parkeerplaatsen en een eenduidig parkeerbeleid.
Nieuw parkeerbeleid met flexibele betaaltijden en creatieve oplossingen voor langparkeerders
Toeristenbelasting dient te worden besteed aan toerisme
investeren in wandelroutes als klompenpaden en in fietspaden.